Mujdin Lutfiu

Sekretari i Njësisë Akademike këto detyra dhe përgjegjësi:

 • Është përgjegjëse për çështjet profesionale, administrative dhe teknike, struktura e të cilave do të caktohet nga fushëveprimi i në përputhje me dispozitat e Statutit.
 • Me autorizim të veçantë, përfaqësojnë Fakultetin në konteste gjyqësore, ose i kompleton provat e nevojshme për përfaqësuesin (Zyrtarin) ligjor të Universitetit;
 • Harton projekt-rregullore, te cilat i miratojnë autoritetet kryesore qeverisëse të Universitetit, Këshilli i Fakultetit ose dekani i Fakultetit; Koordinon përgatitjen, zbatimin, raportimin dhe vlerësimin e buxhetit të Fakultetit;
 • Mbanë të dhëna dhe dosje të qëndrueshme për: personelin e Fakultetit; kandidatët që paraqiten për pranim në studime të të gjitha niveleve; statistikat për studentët e regjistruar në të gjitha programet e studimeve dhe të kërkimeve shkencore; Dosjet e studentëve të të gjitha niveleve të studimeve; Të diplomuarit; Mbajtjen e mësimit; pasurisë dhe infrastrukturës së Fakultetit, etj;
 • Zyra administrative lëshon vërtetime për statusin e studentit, certifikata të notave dhe certifikata të diplomimit;
 • Është përgjegjëse për vlerësimin vjetor të punës për stafin administrativ të njësisë akademike dhe përgatitjen e raportit vjetor të arritjes së objektivave;
 • Kryen punë profesionale për të ndihmuar personelin akademik për zbatim të objektivave në realizimin e procesit mësimor praktik në laboratorë;
 • Ruan të dhënat e Fakultetit në mënyrë të standardizuar elektronike. Këto të dhëna ruhen në bazën qendrore të të dhënave në shërbim të çdo Fakulteti; Ofron shërbime logjistike për nevoja të Fakultetit.Gjyle Kajdomqaj

 • Kryen të gjitha procedurat me rastin e pranimit të studentëve të rinj nga pranimi i aplikacioneve deri në përfundim të procedurave të regjistrimit të studentit.
 • Mirëmban dhe përditëson të dhënat e studentëve në sistemin për menaxhim universitar konform detyrave dhe autorizimeve që ka.
 • Bënë regjistrimin e semestrave, regjistrimin e lëndëve, konfirmimin në sistem të fletëpagesave të studentëve si dhe veprime tjera të ngjashme.
 • Lëshon vërtetime për studentë, pasqyrë të notave si dhe nënshkruan këto dhe shkresa tjera që kanë të bëjnë me statusin e studentit.
 • Bënë kompletimin dhe mbylljen e dosjeve të studentëve si dhe e procedon lëndën tutje për përgatitjen e diplomës.
 • Kujdeset për zbatimin e dispozitave në fuqi që kanë të bëjnë me shërbim të studentëve dhe kryen detyrat e punës në përputhje me kompetencat dhe autorizimet që ka.
 • Kujdeset dhe mirëmban dosjen e studentëve të regjistruar në përputhje me legjislacionin në fuqi.
 • Kryen edhe detyrat që kanë të bëjnë me shërbim të studentëve sipas kërkesës së eprorit të drejtpërdrejtë ose eprorit operativ.