Prof. Asoc. Dr. Bajram Çupi

Pozicioni: Profesor i Asocuar
Angazhimi: Profesor I Regullt
Titulli: Prof. Asoc. Dr. Bajram Çupi

Autobiografia – CV

 

Orari i konsultimeve:

E mërkurë, ora: 10:00 – 12:00

E enjte, ora: 10:00 – 12:00

Publishing: Prof. Ass. Dr. Bajram Çupi

Revistat Shkencore

Titulli i punimit

Emri i revistes

Viti / Vellimi/faqet

.„Как музиката вьспитава”.

Научни Трудове

2010-Ruse,BG/ Том 49

.„Музикалност при Децата”

Млад научен форум за музика и танц 6

2012-Sofije,BG/ Tom 6

.„Детски музикални игри”

Млад научен форум за музика и танц 7

2013-Sofije,BG/ Tom 7

“Rroli i këndimit koral në arsim dhe shoqëri”

Diskutime

ISSN 1857 – 8543

2013-Tetovë / № 2

“Veprimtaria krijuese e nxënësve.”

Diskutime

ISSN 1857 – 8543

2013-Tetovë / № 3

.„Певческа дейност при децата”

Млад научен форум за музика и танц 8

2014-Sofije,BG/ Tom 8

“ Rëndësija e këndimit në orët e edukimit muzikorë”

CRC Journal

2014-Shkup / vol. 1,

„Детска музикална креативност”

Млад научен форум за музика и танц 9

Punime shkencore (abstrakte) ne Konferencat Nderkombetare dhe Kombetare Shkencore

 

Titulli i punimit Konferenca Viti / Vellimi /faqet
Научен доклад „Как музиката вьспитава”. Русенски Универзитет „Ангел Кьнчев” Сьюз на Учените – Русе, Научна конференция РУ &СУ 10

 

29,30,2010-Ruse,BG/ Том 49
Научен доклад „Музикалност при Децата”. Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Шеста Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

 

– Sofije,BG / Tom 6
Научен доклад „Детски музикални игри Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Седма Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

 

– Sofije, BG/ Tom 7
Научен доклад „Певческа дейност при децата

 

Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Осма Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе

 

– Sofije,BG/ Tom 8
Prezantim shkencor “Rroli i këndimit koral në arsim dhe shoqëri Konferenca Shkencore: Diskutime të hapura

 

 

 

 

2013, Tetovë/ № 2
Prezantim shkencor “Veprimtaria krijuese e nxënësve.” Konferenca Shkencore: Diskutime të hapura 2013, Tetovë/№ 3
Научен доклад „Детскa музикална креативност Нов Бьлгарски Университет департамент „Музика”, Девета Научна Конференция за Докторанти с Междурародно Учестийе – Sofije,BG