Prof. Ass. Dr. Gjylë Totaj Salihu

Pozicioni: Profesor Asistent
Angazhimi: Profesor Asistent
Titulli: Prof. Ass. Dr. Gjylë Totaj Salihu

.

Autobiografia – CV

Autobiografia – CV (English)